Convenant tussen Gemeente Helmond en Stichting Bedrijventerreinen Helmond

9 maanden geleden gepubliceerd

De Gemeente Helmond en de Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH) hebben een convenant ondertekend om hun samenwerking te intensiveren. Het doel van de samenwerking is het toekomstbestendig maken en houden van de bedrijventerreinen in Helmond.

Samenwerking en doelen

Het convenant legt afspraken vast over de doelen, de hoofdlijnen van de samenwerking, overlegstructuren, verantwoordelijkheden, communicatie en de wijze waarop men tot een jaarplan, evaluatie en financieringsaanvraag komt. Beide partijen hebben reeds meerdere jaren samengewerkt bij het realiseren van gezamenlijke doelstellingen.

Toekomstbestendige bedrijventerreinen

Toekomstbestendigheid wordt gedefinieerd als een omgeving waarin Helmondse bedrijven nu en in de toekomst concurrerend kunnen functioneren. Deze omgeving moet voldoen aan de behoeften van de ondernemer, werknemer en bezoeker. Zowel de gemeente als SBH hebben hierin een rol te spelen.

Samenwerkingshoofdlijnen

De samenwerking wordt uitgevoerd op de volgende hoofdlijnen: schoon, heel en veilig, energiebewust & duurzaam, werkgelegenheid en huisvesting. De exacte projecten die onder deze samenwerkingshoofdlijnen vallen, worden uitgewerkt in het jaarplan.

Overlegstructuren en verantwoordelijkheden

Het convenant bevat ook overlegstructuren en verantwoordelijkheden. Beide partijen wijzen een contactpersoon aan die fungeert als eerste verbindingsschakel. Er wordt overleg gevoerd op verschillende niveaus.

Communicatie en jaarplan

Zowel SBH als de gemeente houden elkaar op de hoogte van relevante ontwikkelingen. Ze werken met een jaarplan met actielijst en bijbehorende begroting. SBH is de penvoerder van het jaarplan. Een keer in de twee jaar wordt de samenwerking tussen beide partijen geëvalueerd.

Financiering en geschillenregeling

SBH doet jaarlijks een subsidieaanvraag onder de Algemene Subsidieverordening Helmond. De gemeente streeft ernaar om de SBH meerjarig te subsidiëren. Voor eventuele geschillen in verband met het convenant of deelovereenkomsten is er een geschillenregeling middels mediation opgenomen.

Het convenant heeft een looptijd van 1 oktober 2023 tot 1 oktober 2028 en wordt stilzwijgend telkens verlengd met vijf jaar. Het kan tussentijds in overleg tussen de partijen worden beëindigd.