Gemeente Meierijstad presenteert sluitende begroting voor 2024

9 maanden geleden gepubliceerd

Het college van B&W van Gemeente Meierijstad heeft een sluitende Programmabegroting 2024 gepresenteerd. De uitgaven en inkomsten zijn in evenwicht, waardoor in 2024 verder gewerkt kan worden aan de ambities uit het collegewerkprogramma. Ook voor 2025 is het resultaat positief. Echter, net als veel andere gemeenten, voorziet Meierijstad tekorten voor 2026 en 2027 door teruglopende rijksinkomsten.

Kabinetsbeleid

Het financieel evenwicht tussen de uitgaven en inkomsten is voor 2024 nog ruim gehaald. In de meerjarenraming wordt duidelijk dat dit vanaf 2026 een uitdaging wordt. Dit heeft te maken met het nieuwe financieringssysteem dat het kabinet wil doorvoeren vanaf 2026, waardoor gemeenten vanaf dat jaar een lagere uitkering ontvangen.

Financiële uitdagingen

Wethouder Financiën Jan Goijaarts benadrukt dat Meierijstad een financieel gezonde gemeente is en dat wil blijven. Er wordt onderzocht hoe eventuele tekorten in de komende jaren kunnen worden voorkomen. Hierbij wordt er rekening gehouden met de afnemende rijksinkomsten en toenemende uitgaven door inflatie en hogere loonkosten. Ondanks deze uitdagingen zijn er voor 2024 geen bezuinigingen nodig.

Ambities voor 2024

De gemeente wil, samen met inwoners, ondernemers, dorps–en wijkraden, verenigingen en instellingen, belangrijke ambities realiseren. In 2024 wordt er onder andere geïnvesteerd in preventie en innovatie van de zorg, een gezonde leefstijl en duurzame inzet van talent. Het woon- en leefklimaat wordt geoptimaliseerd en er wordt ingezet op de versnelling van woningbouw. Ook wordt er geïnvesteerd in duurzaamheid met het doel een CO2-neutraal Meierijstad in 2050 te realiseren. Verder zal de gemeentelijke dienstverlening verder verbeterd worden op basis van ervaringen van de klanten.

De begroting wordt op 2 november behandeld in de gemeenteraad.