Samenvatting van de belangrijkste besluiten van B&W gemeente Alphen-Chaam

3 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente Alphen-Chaam heeft verschillende belangrijke besluiten genomen tijdens de meest recente vergadering van het college van burgemeester en wethouders. Hier volgt een overzicht van de meest opvallende punten.

Plan van aanpak jongerenparticipatie

Het college heeft een plan van aanpak opgesteld om jongeren meer te betrekken bij de samenleving en het beleid van de gemeente. De gemeente wil hiermee zorgen dat jongeren beter betrokken worden en actief kunnen bijdragen aan de maatschappij.

Notitie grondprijzen 2024

De gemeente heeft de grondprijzen voor 2024 vastgesteld. Deze prijzen worden jaarlijks geëvalueerd en aangepast op basis van onder andere marktontwikkelingen, inflatie en kosten. De bijgewerkte prijslijst zal worden gedeeld met de gemeenteraad.

Uitvoeringsagenda inclusie 2024-2025

Na de vaststelling van het beleidskader inclusie in december 2023, heeft het college nu besloten om een uitvoeringsagenda voor 2024-2025 aan de gemeenteraad voor te leggen. Het doel van deze agenda is om te zorgen dat iedere inwoner van Alphen-Chaam, ongeacht afkomst of eventuele beperkingen, volwaardig kan deelnemen aan de samenleving.

Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling ABG-organisatie

De wet op de gemeenschappelijke regelingen, waar de samenwerking tussen de ABG-gemeenten onder valt, is aangepast. Hierdoor moet ook de Gemeenschappelijke Regeling ABG-organisatie worden gewijzigd. De voorgestelde wijzigingen zullen worden voorgelegd aan de gemeenteraad, die hierop een zienswijze kan formuleren. Na verwerking van eventuele zienswijzen en instemming van de gemeenteraad, zal de aangepaste regeling worden vastgesteld door de ABG-colleges.