Samenvatting B&W-vergadering gemeente Alphen-Chaam

3 maanden geleden gepubliceerd

Evaluatie Corona Herstartplan

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam heeft de ‘Evaluatie Corona Herstartplan’ vastgesteld en deelt deze ter informatie met de gemeenteraad. Het doel van dit plan was om de lokale samenleving weer op gang te krijgen na de coronapandemie.

Aanbesteding Deeltaxivervoer West-Brabant

In een zaak om het vervoerscontract voor Wmo-vervoer heeft het college akkoord gegeven voor mogelijke meerkosten als gevolg van de lopende juridische procedure en de voorbereiding van een nieuwe aanbesteding.

Uitdagingen vergrijzing

De gemeente Alphen-Chaam is zich bewust van de uitdagingen die vergrijzing met zich meebrengt. Er wordt een denktank opgezet om zowel de huidige als de toekomstige ouderen beter voor te bereiden op deze uitdagingen.

Kadernota’s ‘verbonden partijen’

De kaderbrieven 2025 van de ‘verbonden partijen’, waarbij de gemeente Alphen-Chaam betrokken is, zijn voorzien van advies en doorgestuurd naar de gemeenteraad.

Afwijzing bezwaar last onder dwangsom

Het bezwaar tegen een last onder dwangsom van €20.000,-, opgelegd aan de eigenaar van een bijgebouw aan de Baarleseweg, is ongegrond verklaard.

Aanwijzen gemeentehuis als stemlocatie

Voor de komende verkiezingen wordt het gemeentehuis aan het Willibrordplein als stembureau ingericht. Deze locatie is beter toegankelijk voor rolstoelgebruikers dan de vorige locatie.

Uitgifte erfpacht aan TV Chaam

TV Chaam heeft twee padelbanen aangelegd buiten het bestaande erfpachtperceel. Hiervoor wordt de huidige erfpacht uitgebreid met een strook gemeentegrond.

Juridisch-planologische borging Munitieopslagplaats

Rond de Munitieopslagplaats MMC Kamp Alphen zijn veiligheidszones waarbinnen speciale regels gelden. Naar aanleiding van kanttekeningen van de Inspectie Leefomgeving en Transport reageert het college schriftelijk.

Concept-jaarstukken 2023

De jaarrekening 2023 sluit voorlopig met een positief resultaat van €922.000. Deze cijfers zijn nog afhankelijk van de bevindingen van de accountant. De definitieve jaarstukken worden in mei 2024 behandeld in het college en vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraad.