Voortgang Fase 1 van Campus De Braak in Helmond

9 maanden geleden gepubliceerd

Bouw Multifunctionele Sportaccommodatie

De bouw van de Multifunctionele Sportaccommodatie (MFSA) op Campus De Braak in Helmond is in volle gang. De bouw begon in april en tot dusver verloopt alles volgens planning en binnen het beschikbare budget. Naar verwachting wordt de MFSA medio 2024 opgeleverd door de aannemers. Vervolgens zullen de partners het gebouw inrichten en naar verwachting eind 2024 in gebruik nemen.

Uitdagingen bij de aanleg van de Buitenruimte

De aanleg van de Buitenruimte van de nieuwe campus brengt financiële uitdagingen met zich mee. Prijsstijgingen in de civiele sector zorgen ervoor dat er meer budget nodig is dan aanvankelijk gepland. De gemeente heeft reeds een deel van het buitenruimte gerealiseerd, waaronder de aanleg van vier sportvelden en het bouwrijp maken voor de realisatie van de MFSA. Het grootste deel van de werkzaamheden staat gepland voor 2024 en 2025, nadat de MFSA is opgeleverd en het oude stadion is gesloopt. Het totaalbudget voor de Buitenruimte bedraagt ruim € 10 miljoen, maar volgens de huidige inschatting is er nog een tekort van € 2 miljoen.

Maatregelen om kostenstijgingen op te vangen

De gemeente heeft verschillende maatregelen genomen om de kostenstijgingen op te vangen. Er is kritisch gekeken naar het ontwerp van de te realiseren Buitenruimte. Dit heeft geleid tot een soberder bestrating en minder/kleinere vakken voor vaste planten. De gemeente is van mening dat het beoogde plan nog steeds een bij de campus passend niveau realiseert. Daarnaast kan van de extra benodigde € 2 miljoen, circa € 400.000 binnen het krediet worden opgevangen. Voor de resterende € 1,6 miljoen vraagt de gemeente via de Programmabegroting 2024 om het krediet voor Campus De Braak op te hogen.

Focus op kostenbeheersing

De gemeente zet maximaal in op kostenbeheersing en heeft de projectstructuur herzien om de kans op verdere overschrijdingen binnen het project zo klein mogelijk te houden. De gemeente zorgt voor wekelijkse afstemming tussen bouwmanager en directievoerder en stuurt actief partners aan op nieuwe inzichten en wijzigingen.

Transitie naar sociaal-maatschappelijk project

Naarmate de realisatie van de plannen op Campus De Braak vordert, verschuift de focus van een bouwproject naar een sociaal-maatschappelijk project. De Campus wordt een bruisende plek voor jong en oud, met activiteiten gericht op het stimuleren van beweging, gezondheid en ontmoeting.